Zasady utylizacji sprzętu elektronicznego

utylizacja.png

Urządzenia elektryczne Zwilling oznaczone są symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste of Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany razem z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po ich zużyciu.

Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego lub elektronicznego.

Dystrybutor zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt sprzedawany.
Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, jednocześnie jest zobowiązany do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat odbioru zużytego sprzętu elektronicznego prosimy o kontakt pod adresem sklep@npcpolska.pl.

Znajdź najbliższy punkt odbioru elektrośmieci: https://www.elektroeko.pl/punkty-zbierania-elektrosmieci/